Znaleziono : 9
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
9/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z działki nr ewid. 533 obręb 1 Ostrów Lubelski - Miasto, gm. Ostrów Lubelski Gmina Ostrów Lubelski Ostrów Lubelski
8/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z rodzaju wierzba z działki nr ewid. 678/2 obręb 24 Wólka Rokicka, gm. Lubartów Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej
7/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku wiąz z działki nr ewid. 303/2 obręb 8 Sosnówka, gm. Abramów Gmina Abramów Abramów
6/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w instalacji oraz zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, na terenie Centrum Logistycznego Jeronimo Martins Polska S.A. w Lubartowie, ul. Gazowa (działki nr ewid. 299 i 300, obręb 8-Za Fabryką, m. Lubartów), udzielonego spółce Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą 62-025 Kostrzyn, ul. Żniwna 5, decyzją Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6220.6.2013 z dnia 19.07.2013 r. oraz wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie Centrum Dystrybucyjnego Jeronimo Martins Polska S.A. w Lubartowie, ul. Gazowa, działki nr ewid. 299 i 300 obręb 8-Za Fabryką m. Lubartów Jeronimo Martins Polska S.A
5/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Lubartowie przy ul. Nowodworskiej 7 na działce nr ewid. 18/1 obręb 9 Glinianki m. Lubartów Piotr Serwiak P.P.H.U. "DAGON"
4/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zmieniająca pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w instalacji do produkcji opakowań z tektury litej, mikrofali oraz etykiet i materiałów reklamowych, zlokalizowanej w Lubartowie przy ul. Nowodworskiej 1, na terenie działek nr ewid. 66/21, 66/22, 66/23, 66/24, 66/25, 66/27, 66/28, 66/29, 66/30, 66/32 i 66/33 obręb 9 Glinianki, m. Lubartów, udzielonego spółce Drukarnia DAKO Kozioł i wspólnicy Sp. j., ul. Nowodworska 1, 21-100 Lubartów, decyzją Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6220.3.2016 z dnia 20.05.2016 r. Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Spółka Jawna
3/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja o pozwoleniu na rozbudowę zakładu przetwórstwa owoców i warzyw poprzez dobudowę komory mroźniczej z maszynownią chłodniczą freonową, dokiem załadunkowym i ciągiem komunikacyjnym wraz z przebudową istniejącej maszynowni chłodniczej freonowej w m. Jeziorzany na działce nr ewid. 1017/1 obręb ewid. 2 Jeziorzany Bimiz Produkt Sp. z o.o.
2/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia punktu II.2. decyzji Wojewody Lubelskiego znak: ŚiR.III.6811/92/07 z dnia 31.12.2007 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Wieprz w km 97+600 oraz udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków komunalnych, oczyszczonych w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków położonej w m. Lubartów na działkach nr ewid. 74/3, 75/3, 75/4, 76/1, 76/3, 77/1 i 78/1 obręb 5 Nadrzeczna, poprzez wylot podstawowy i awaryjny w m. Lubartów, działka nr ewid. 104 obręb 5 Nadrzeczna, do wód kanału Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
1/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych (rowów przydrożnych, przepustów na rowach, wylotów), przebudowę rowów melioracyjnych (wykonanie i likwidację istniejących obiektów mostowych na rowach), likwidację urządzeń wodnych (rowów przydrożnych, przepustów), wykonanie dwóch przejść rurociągów kablowych pod dnem rzeki Wieprz, prowadzenie obiektu mostowego przez wody rzeki Wieprz, roboty w wodach rzeki Wieprz w zakresie likwidacji obiektu mostowego oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacyjny, pochodzących z drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów do wód rzeki Wieprz i do ziemi (rowy) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Znaleziono : 9
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!