Nr karty: 1/A/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-03-30 13:42:56
Data modyfikacji :
2021-07-07 11:29:48

Zmodyfikowane przez : Sylwester Iwanek
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wolnostanowiskowych obór dla bydła opasowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 282, położonej w obrębie ewid. 060813_2.0003 Jedlanka Nowa, jednostce ewid.: 060813_2 gm. Uścimów.
3.
Znak sprawy
AIB.6740.178.2021
4.
Data złożenia
2021-03-25
5.
Dane wnioskodawcy
Wnioskodawca jest osobź fizycznź, ktźrej dane osobowe podlegajź ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 202-205, (0-81) 855-20-61
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!